Wymagania egzaminacyjne do OSM II stopnia

Wymagania egzaminacyjne do OSM II stopnia

 

I. Część teoretyczna z kształcenia muzyki i audycji muzycznych ( 25 pkt)

Kształcenie słuchu – zagadnienia

Część pisemna:

A. Słuchowa

 • Interwały proste – określanie rozmiaru interwału po jednorazowej melodycznej i harmoniczne prezentacji przykładu
 • Gamy durowe i molowe (we wszystkich odmianach) – określanie trybu i odmiany po jednorazowej prezentacji przykładu w ruchu wznoszącym i opadającym.
 • Akordy – określanie trybu i postaci po jednorazowej melodycznej i harmonicznej prezentacji przykładu (trójdźwięk durowy i molowy – wszystkie postacie, trójdźwięk zwiększony i zmniejszony – w postaci zasadniczej, dominanta septymowa – wszystkie postacie)
 • Dyktando melodyczno-rytmiczne 
 • Dyktando rytmiczne
 • Dyktando pamięciowe

B. Teoretyczna – wymagany zakres materiału

 • Interwały proste
 • Gamy durowe i molowe we wszystkich odmianach
 • Triada harmoniczna w gamach durowych naturalnych i molowych harmonicznych
 • Koło kwintowe
 • Transpozycja
 • Trójdźwięk durowy i molowy we wszystkich postaciach, trójdźwięk zmniejszony i zwiększony w postaci zasadniczej, wszystkie postacie dominanty septymowej z rozwiązaniem 
 • Grupowanie wartości rytmicznych

 

Część ustna:

 • Śpiewanie gam w odmianach – do 4 znaków przykluczowych
 • Śpiewanie triady harmonicznej w tonacjach do 4 znaków przykluczowych (w majorze nat. i minorze harm.)
 • Śpiewanie dominanty septymowej w postaci zasadniczej z rozwiązaniem  (w tonacjach do 4 znaków )
 • Śpiewanie trójdźwięków budowanych od wskazanego dźwięku
 • Trójdźwięk durowy i molowy – wszystkie postacie
 • Trójdźwięk zmniejszony i zwiększony – postać zasadnicza
 • Realizacja jednego z przygotowanych ćwiczeń solfeżowych (nr 1-20)
 • Realizacja jednego z przygotowanych ćwiczeń rytmicznych (nr 1-20)
 • Realizacja a vista wylosowanego ćwiczenia solfeżowego
 • Realizacja a vista wylosowanego ćwiczenia rytmicznego

 

Audycje muzyczne - wymagany zakres materiału w części pisemnej i ustnej:

 • Elementy dzieła muzycznego
 • Forma pieśni
 • Motyw, fraza, zdanie, okres muzyczny
 • Budowa okresowa i ewolucyjna
 • Polskie tańce narodowe
 • Tańce obce
 • Dawne tańce
 • Rondo
 • Wariacje
 • Sonata, allegro sonatowe
 • Concerto grosso i koncert solowy
 • Utwory polifoniczne: kanon, inwencja, fuga
 • Msza, kantata, oratorium, pasja
 • Śpiew solowy i chóralny
 • Podział i charakterystyka instrumentów muzycznych
 • Zespoły kameralne
 • Orkiestra
 • Średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm – charakterystyka epok, dzieła, kompozytorzy (podręcznik W krainie muzyki Agnieszki Kreiner-Bogdańskiej)
 • Pojęcie formy muzycznej (str. 56-57 podręcznika Nauka o muzyce Danuty Wójcik)

 

II . Część praktyczna (25 pkt)

 • Egzamin z gry na instrumencie obejmujący program egzaminu promocyjnego klasy VI  I stopnia

 

Materiały na egzamin