Wymagane dokumenty

Dokumenty jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły

(Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. 2014 poz.7)

  1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – wszyscy kandydaci do wszystkich typów szkół (prócz kandydatów na instrumenty dęte lub śpiew mających zaświadczenie od lekarza specjalisty).
  2. Zaświadczenie od lekarza specjalisty na podstawie badania pojemności płuc stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki gry na instrumencie – kandydaci do nauki gry na instrumentach dętych we wszystkich typach szkół.
  3. Zaświadczenie od lekarza specjalisty stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki śpiewu – kandydaci do nauki śpiewu na specjalności wokalistyka w OSM II st. i na Wydziale Wokalnym
  4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – kandydaci do OSM I i II st.
  5. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – kandydaci do OSM  I i II st.
  6. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – kandydaci do OSM I i II st.
  7. Spis ocen za pierwszy semestr ze wszystkich przedmiotów edukacyjnych i sprawowania realizowanych w klasie szóstej – kandydaci do OSM II st.
  8. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu – kandydaci do OSM II st. (po otrzymaniu)Świadectwo ukończenia OSM I stopnia – kandydaci do OSM II st. (po otrzymaniu)