Fundusze europejskie

Fundusze Europejskie   Unia Europejska

 

Muzyka dla Kopernika - Zakup instrumentów muzycznych

 

1. Cele projektu

Bezpośrednim celem projektu jest wzbogacenie i poprawa dostępności oferty kulturalnej w północnej Polsce, poprzez wyposażenie w nowe instrumenty muzycznej kluczowej w Toruniu placówki kształcenia - Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego.

Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację szeregu celów szczegółowych:

 • popularyzowanie kultury muzycznej na terenie kraju poprzez organizację licznych konkursów i koncertów,
  w tym umożliwienie nowych form uczestnictwa w kulturze (tworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej odpowiadającej na nowe potrzeby w obszarze kulturalnej),

 • zwiększenie dostępu mieszkańców i turystów do zasobów kultury niematerialnej
  • w wymiarze fizycznym rozszerzenie i urozmaicenie oferty wydarzeń kulturalnych ZSM o większą liczbę wydarzeń artystycznych (w tym o statusie międzynarodowym i ogólnopolskim), dzięki nowych narzędziom umożliwiającym prowadzenie działalności kulturalnej (instrumentom muzycznym), jak również budowanie świadomości i rozwój edukacji kulturalnej i artystycznej,
  • poprawa standardów funkcjonowania instytucji edukacyjno-kulturalnej poprzez dostosowanie infrastruktury Wnioskodawcy do nowoczesnych wymogów prowadzenia działalności kulturalnej (uzupełnienie o nowe trwałe wyposażenie - instrumentarium do prowadzenia działalności kulturalnej),

 • zachowanie dziedzictwa kulturowego (niematerialnego) dla przyszłych pokoleń.

2. Planowane efekty:

 • poprawa konkurencyjności absolwentów na rynku pracy,

 • rozwój zainteresowań,

 • poprawa jakości życia dzięki uczestnictwu w imprezach kulturalnych.

3. Wartość projektu

2 101 700,00 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich

1 786 445,00 PLN

5. Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Rozwoju https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl dostępny jest formularz zgłaszania informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

6. Informacja i promocja

Informacje odnośnie promocji można znaleźć tutaj (PDF).

 

Fundusze Europejskie   Unia Europejska